چرخه زندگی آفات مختلف گیاهی

شته

شبپره پشت الماسی(بیدکلم)


سفیده بزرگ کلم


سفیده کوچک کلم


تریپس پیاز


مینوز برگ گوجه فرنگی


سفیدبالک


مینوز برگ غلات