چرخه بیماری های مختلف گیاهی

چرخه بیماری زنگ زرد گندم


چرخه بیماری زنگ ساقه (سیاه) گندم


سیاهک پنهان معمولی

سیاهک پنهان پا کوتاه

سیاهک ناقص (سیاهک هندی)

سیاهک آشکار گندم و جو

سیاهک برگی

بیماری سپتوریایی

بلایت فوزاریوم خوشه گندم 

پاخوره گندم

چرخه بیماری لکه قهوه ای نواری جو

کچلی یا اسکالد جو

چرخه بیماری ارگوت غلات

ویروس موزاییک رگه ای گندم

چرخه بیماری کوتولگی زرد جو

نماتد گالزای گندم

نماتد های مولد زخم ریشه

سیاهک معمولی ذرت