کودهای NPK ویژه محصولات مختلف

با توجه به اینکه برخی محصولات به ترکیب ویژه ای از سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم نیاز دارند، این دسته از کود ها با فرمولی ویژه، جهت افزایش رشد، عملکرد و کیفیت هر محصول ارائه شده است.

NPK 10-9-33 (ویژه توت فرنگی و انگور)

NPK 17-7-21 (ویژه خیار، هندوانه و بادمجان)

NPK 15-8-25(ویژه گوجه و فلفل)

NPK 10-11-32 (ویژه گل های زینتی)