Seep S

گوگرد یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه است. این عنصر در ساخت اسید آمینه هایی نظیر سیستین، سیستئین و متیونین ضروری است. از فواید دیگر گوگرد اثر قارچ کشی آن می باشد. گوگرد مصرف شده در خاک، زمان طولانی تری را نیاز دارد تا به فرم سولفات قابل جذب برای گیاه تبدیل شود. ضمن اینکه باید تمامی شرایط شامل دما، رطوبت، مواد غذایی و ... برای میکروارگانیسم های تجزیه کننده گوگرد مناسب باشد.

سیپ اس ترکیبی از گوگرد، پتاسیم و عناصر همراه، موثر بر رشد گیاه و القای سیستم مقاومت در گیاه می باشد.

مزایا:

  • تامین پتاسیم و گوگرد برای گیاه
  • افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها
  • دارای خاصیت قارچکشی و کنه کشی
  • تامین گوگرد مورد نیاز گیاه در کمترین زمان
  • تقویت گیاه از نظر عناصر غذایی