کلات آهن Fe 6% EDDHSA

آهن نیز مانند اکثر عناصر ریزمغذی در خاک های آهکی ایران به صورت غیر قابل جذب برای گیاه وجود داشته و مصرف کودهای آهن معمولی قادر به تامین نیاز گیاه نمی باشد. در این شرایط باید از فرمولی استفاده نمود تا آهن از تاثیر منفی آهک خاک در امان باشد یا اینکه آهن از طریق محلولپاشی برگ برای گیاه تامین گردد.

 

مزایا:

  • کلات آهن به فرم EDDHSA
  • پایدار در شرایط خاک های آهکی ( تا pH=8/5)
  • رفع کمبود آهن ناشی از آهک
  • تامین آهن مورد نیاز گیاه
  • بهبود کیفیت و عملکرد گیاه