10-4-44

مزایا:

  • بهبود کیفیت محصول از نظر رنگ و طعم
  • افزایش وزن، اندازه، قند، ویتامین ها و ...
  • افزایش مقاومت به تنش های رطوبتی، سرمازدگی و تنش اسمزی
  • فرمول مناسب برای مراحل انتهایی رشد گیاه
  •  کاهش خسارت ناشی از مصرف ازت بالا
  • حاوی اسید آمینه و عناصر ریز مغذی
  • دارای pH اسیدی برای جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم­ های آبیاری و افزایش جذب عناصر غذایی از خاک