13-0-42 (نیترات پتاسیم)

مزایا:

  • کود نیترات پتاسیم به همراه منیزیم، قابل مصرف در تمامی سیستم­های کشت خاکی و غیرخاکی
  • مناسب مرحله تشکیل میوه تا تکمیل میوه.
  • بهبود کیفیت محصول از نظر رنگ و طعم
  • افزایش وزن، اندازه، قند، ویتامین ها و ...
  • افزایش مقاومت به تنش های رطوبتی، سرمازدگی و تنش اسمزی
  • دارای pH اسیدی برای جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم­ های آبیاری و افزایش جذب عناصر غذایی از خاک