نیترات کلسیم

مزایا:

  • افزایش وزن و کیفیت محصولات به ویژه محصولات غده ای، ریشه ای و پیاز
  • بهبود رنگ
  • افزایش مقاومت گیاه به آفات
  • استحکام سطح خارجی محصول و افزایش خاصیت انبارداری 
  • تحریک ریشه زایی