کود آلی ORGO SEEP


در کشاورزی ایران به دلیل برنگرداندن بقایای گیاهی به خاک، مصرف بی رویه کود های شیمیایی ، شرایط آب و هوایی و شخم خاک سطحی، خاک های کشاورزی از ماده آلی فقیر بوده و به مرور زمان ساختمان خاک از بین رفته و رشد ریشه و جذب عناصر غذایی با مشکل مواجه خواهد شد. از سوی دیگر استفاده از کودهای دامی به صورت سنتی مشکلاتی همچون آلودگی به برخی بیماری های قارچی و باکتریایی، گازهای خروجی در فرایند تجزیه، حضور بذر علفهای هرز، ضریب شوری بالا، pH قلیایی و ... را به دنبال خواهد داشت. کود مرغی آلی اورگو سیپ بدون مشکل pH بالا و شوری و فاقد هرگونه عوامل بیماری زای گیاهی می باشد که در صورت استفاده ی پیوسته، میزان مواد آلی خاک را افزایش می دهد.

مزایا:
افزایش نفوذپذیری آب درون خاک
افزایش نگهداری آب در خاک
بهبود تهویه و توسعه ریشه
حاوی درصد قابل توجهی عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و ریزمغذی ها                                                                      
افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاک
 افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی مانند شوری، تغییرات دمایی، حمله آفات و ...
حاوی بتائین گلایسین