نیترات منیزیم (MAGN Seep)

مزایا:

  • بر قراری تعادل عناصر غذایی درون گیاه
  • توسعه سریع سطح برگ و بهبود رشد رویشی
  • مناسب جهت مراحل ابتدایی دوره رشد گیاه، به ویژه در خیار